Algemene voorwaarden

 1. Onze prijzen bevatten lonen, salarissen, sociale lasten, toezichtonkosten, evenals de levering van producten en materialen, vervoer en dergelijke
 2. Alle klachten nopens de in uitvoer zijnde werken dienen onmiddellijk en schriftelijk aan de zetel DALSA bvba te worden overgemaakt, dit ten einde toe te laten ten spoedigste maatregelen te treffen om aan deze feiten een oplossing te geven.  Ingeval herhaaldelijke zeer ernstige overtredingen in de uitvoering der werken en DALSA bvba hiervan op de hoogte gebracht en niet binnen een overeengekomen termijn hieraan verhelpt, is de klant van ambtswege gerechtigd de overeenkomst te verbreken.
 3. Door het aangaan van een abonnement verbindt de klant zich om tijdens de duur ervan, geen lid van ons personeel in dienst te nemen.  Na afloop van het abonnement verbindt de klant zich om gedurende drie maanden geen gebruik te maken van de diensten van leden van ons personeel.
 4. Onze toezichtsdienst wordt aangesteld voor de organisatie en de controle van het werk.  Nochtans dient ons personeel de bevelen van de klant op te volgen in alle onvoorziene gevallen.
 5. DALSA bvba draagt elke wettelijke verantwoordelijkheid welke haar opgelegd kan worden op grond van de gedragingen van haar personeel.  Zij wijst nochtans elke aansprakelijkheid van de hand voor : breuk en/of schade welke voorvloeit uit de slechte toestand waarin zich gebouwen, meubilair of materiaal bevindt, voor krassen in vensters en spiegels.
 6. Eén der partijen kan ten allen tijde het abonnement opzeggen, per aangetekende vooropzeg van ten volle drie (3) kalendermaanden.  De aanvang van de vooropzegtermijn begint steeds bij het begin van een kalendermaand.
 7. Wij berekenen onze prijzen op basis van het huidige loontarief.  Ze worden automatisch en evenredig aangepast bij wijziging van de officiële tarieven voor loon, salaris, sociale lasten, materialen of producten en dit volgens het jaarlijks % vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken.
 8. Einde van elke maand worden onze facturen opgesteld.  Ze zijn contant betaalbaar te Antwerpen.  De niet-betaling op de vervaldag doet, in volle recht en zonder verdere aanmaning een rente van 1% per maand lopen vanaf de datum van de factuur.  In dit geval zal het factuurbedrag eveneens verhoogd worden en dit in volle recht zonder verdere aanmaning, met 10%  met een minimum van 50,00 euro bij wijze van forfaitaire vergoeding voor incasseringskosten, welke zijn gerechtskosten.  Elke klacht moet, wil zij geldig zijn, binnen de week na ontvangst der facturen schriftelijk ingediend worden.
 9. Een invorderingsbedrijf van onze keuze is bevoegd om in onze naam, uw betalingsstiptheid op te volgen alsook de nodige invorderingen te doen.  Zij zal strikt de deontologie opvolgen die vastgesteld werd door de Belgische Nationale Orde Van Advocaten samen met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.
 10. Niet-betaling van een factuur geeft ons het volle recht om, vanaf de vervaldag van deze factuur, en zonder verdere aanmaning, de levering van de dienst onmiddellijk stop te zetten, zonder enige afbreuk aan de inhoud van de hierboven vermelde achtste voorwaarde.  Overmacht, zoals staking en alle sociale wanordelijkheden, schorst onze verplichtingen, doch verbreekt de overeenkomst tussen de partijen niet.
 11. In geval van betwisting zijn alleen bevoegd de Rechtbanken van Antwerpen, zelfs bij meervoudigeheid der verweerders of bij beroep.

 

Nog vragen?
Of wenst u een vrijblijvende factuur?

Ten Eekhovelei 15
2100 Deurne
Openingsuren
ma-vr 06u - 18u
zat 06u - 14u

© Dalsa - BE0477.939.784